Člen největší lázeňské skupiny v České republice
Lázně Luhačovice, akciová společnostLogo Lázně Luhačovice

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "podmínky") společnosti Lázně Luhačovice, a. s., se sídlem Lázeňské nám. 436, 763 26 Luhačovice, IČ: 46347828, zapsané v OR Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 809 (dále jen "lázně") upravují vzájemný smluvní vztah mezi společností Lázně Luhačovice, a.s., a fyzickou osobou, která pobyt v Lázních objednává (dále jen "klient").


I. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu

Klient si objednává pobyt a služby v lázních písemnou objednávkou, zaslanou poštou, faxem, elektronicky nebo podanou osobně.

Podstatné náležitosti objednávky:

 • jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, kontakt (telefon, e-mail), státní příslušnost, je-li objednáván pobyt pro cizího státního příslušníka
 • název pobytu (u jednotlivě objednávaných služeb rozsah ubytovacích, stravovacích a léčebných služeb), počet osob, termín, délka pobytu (počet nocí), místo ubytování (hotel nebo penzion) a kategorie pokoje

Řádně vystavenou a podanou objednávkou je klient vázán.

Lázně si vyhrazují právo jednostranně měnit či upřesňovat konkrétní podmínky dané nabídky před uzavřením smlouvy.

Potvrzením objednávky pobytu lázněmi vzniká mezi klientem a lázněmi smluvní vztah (dále jen "smlouva"). Předmětem smlouvy je závazek lázní poskytnout klientovi pobyt a zabezpečit ve sjednaném rozsahu a kvalitě sjednané služby (dále jen "pobyt") a závazek klienta zaplatit lázním smluvenou cenu.

Zasláním objednávky lázním klient stvrzuje, že se seznámil s podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Tyto podmínky se použijí, pokud smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi smluvními stranami neobsahuje úpravu jinou. Jednotlivá ustanovení těchto podmínek lze ve smlouvě změnit nebo vyloučit. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v potvrzené objednávce.


II. Práva a povinnosti klienta


Klient má právo:
 • být úplně informován lázněmi o objednávaném pobytu, tj. jeho rozsahu, termínu a ceně
 • na řádné poskytnutí jím objednaného, lázněmi potvrzeného a zaplaceného pobytu
 • kdykoliv před zahájením pobytu zrušit potvrzenou objednávku za předpokladu dodržení stornovacích podmínek v souladu s čl. VII. těchto podmínek
 • reklamovat vady poskytovaných služeb podle Reklamačního řádu Lázní. Reklamační řád naleznete zde.
 • podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát - oddělení ADR
  Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
  e-mail: adr@coi.cz | http://adr.coi.cz

  Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.
Klient je povinen:
 • být úplně informován lázněmi o objednávaném pobytu, tj. jeho rozsahu, termínu a ceně
 • na řádné poskytnutí jím objednaného, lázněmi potvrzeného a zaplaceného pobytu
 • kdykoliv před zahájením pobytu zrušit potvrzenou objednávku za předpokladu dodržení stornovacích podmínek v souladu s čl. VII. těchto podmínek
 • reklamovat vady poskytovaných služeb podle Reklamačního řádu Lázní. Reklamační řád naleznete

III. Povinnosti lázní ke klientovi


Lázně jsou povinny:
 • poskytnout klientovi veškeré informace k pobytu
 • zabezpečit klientovi pobyt podle uzavřené smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy
 • v případě odstoupení od uzavřené smlouvy ze strany klienta vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna rozdíl ceny mezi již zaplaceným pobytem a příslušnými stornovacími poplatky

IV. Ceny služeb a jejich úhrada

Ceny služeb poskytovaných lázněmi jsou uvedeny v aktuálně platných katalozích, nabídkových listech, cenících nebo na www.LazneLuhacovice.cz.

Ceny služeb neuvedených v aktuálně platných cenících nebo na stránkách www.LazneLuhacovice.cz sdělí klientovi před podáním objednávky oddělení prodeje nebo recepce hotelu.

Úhradu objednaných služeb provádí klient předem nejpozději 1 měsíc před nástupem na pobyt, není-li v potvrzení pobytu stanoveno jinak. Je-li pobyt objednán ve lhůtě 1 měsíc a méně před nástupem, je klient o způsobu placení informován v potvrzení pobytu, resp. při podání objednávky. Úhradou pobytu se rozumí připsání zaplacené ceny na účet lázní.
Je-li pobyt objednán ve lhůtě kratší než 3 dny před nástupem na pobyt může klient provést úhradu objednaných služeb na místě v den nástupu na pobyt.

U velikonočních pobytů a pobytů v termínech od 21.12. do 2.1. následujícího roku včetně je požadována zálohová platba ve výši 50% objednaných služeb, splatná do 14 dnů od potvrzení objednávky pobytu.

Podmínkou pro vystavení dárkového poukazu je zaplacení 100% ceny dárkového poukazu. Zakoupené dárkové poukazy lázní jsou nevratné. Platí po dobu trvání uvedenou na poukazu (max. 1 rok).

Za zakoupený dárkový poukaz lze čerpat pouze pobyt a služby poskytované lázněmi. V případě nevyčerpání hodnoty dárkového poukazu lázně nevyplácí zbývající částku dárkového poukazu v penězích.


Úhradu pobytu může klient provést:
 • bankovním bezhotovostním převodem nebo vkladem v hotovosti na účty lázní:
  • č.ú. 21009661/0100 u Komerční banky, a.s.
  • č.ú. 1404928379/0800 u České spořitelny, a.s.
 • platební kartou on-line přes internet
 • platební kartou v recepci hotelu
 • platbou v hotovosti v recepci hotelu
 • poštovní poukázkou A

Pobyt klienta lze plně nebo částečně uhradit zaměstnavatelem, příp. jinou organizací. V tomto případě klient uvede tuto skutečnost již při podání objednávky a pobyt je na základě objednávky fakturován objednateli podle platných předpisů.

V případě, že z časových důvodů nebude možné zaplatit pobyt předem a klient bude platit na místě (platební kartou nebo platbou v hotovosti), musí být úhrada pobytu provedena v recepci lázeňského zařízení před poskytnutím první služby lázněmi.

Služby objednané na místě je klient povinen zaplatit nejpozději v den skončení pobytu nebo v poslední den čerpání služeb.

V případě, že cena pobytu nebude uhrazena řádně a včas mohou lázně poskytnutí pobytu a služeb odmítnout a od pobytu odstoupit.


V. Potvrzení pobytu

K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzení pobytu vystavené lázněmi obsahující následující údaje: jméno a příjmení klienta, termín, název pobytu a ubytovacího zařízení, kategorii pokoje, počet osob, výpis objednaných služeb, cenu a termín úhrady.
Klient je povinen zkontrolovat správnost uvedených údajů a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktovat neprodleně oddělení prodeje lázní.


VI. Nástup na pobyt

Při nástupu se klient v recepci ubytovacího zařízení lázní prokáže průkazem totožnosti, průkazem zdravotní pojišťovny (u komplexní a příspěvkové lázeňské péče) a potvrzením pobytu.


VII. Odstoupení od smlouvy a stornovací podmínky

Klient má právo kdykoliv Pobyt zrušit, tj. odstoupit od uzavřené Smlouvy. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete zde (v PDF ke stažení). Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Toto odstoupení ze strany Klienta (dále jen "Storno") musí být provedeno e-mailovou nebo písemnou formou a prokazatelně doručeno Lázním. Lázním vzniká nárok na zaplacení odstupného (dále jen "Stornovacího poplatku"), které je stanoveno podle délky doby mezi dnem Storna a prvním dnem potvrzeného Pobytu.

Stornovací poplatky jsou účtovány z celkové, tj. sjednané ceny pobytu následovně:


Zrušení provedeno Pobyty
od 2.1. do 20.12.
Velikonoční pobyty
a pobyty od 20.12. do 2.1.
28 dní a více před nástupem 10%, min. 300 Kč/osoba 30%
27 - 14 dní před nástupem 20% 50%
13 - 3 dny před nástupem 50% 80%
2 dny a méně před dnem nástupu nebo zrušení neprovedeno 100% 100%

Dnem storna je den doručení písemného storna lázním a započítává se do výše uvedeného počtů dní rozhodných pro výpočet stornovacích poplatků, první den pobytu se do tohoto počtu dní nezapočítává. V případě stornované smlouvy provedou lázně nejpozději do 14 dní vyúčtování a vrácení zaplacené ceny pobytu s odečtenými stornovacími poplatky.

V případě storna druhé osoby v potvrzené objednávce pobytu při ubytování ve 2lůžkovém pokoji, je klient povinen doplatit příplatek za neobsazené lůžko ve výši ceny ubytování druhé osoby ve 2lůžkovém pokoji. Dle volné kapacity mohou lázně klienta ubytovat na jednolůžkovém pokoji srovnatelné kategorie. Klient je v tomto případě povinen doplatit příplatek za ubytování v 1lůžkovém pokoji dle aktuálně platného ceníku lázní.

Pokud klient po předchozí dohodě s lázněmi nastoupí na pobyt v náhradním termínu nebudou stornovací poplatky účtovány v případě, že v účasti na pobytu klientovi zabránily následující okolnosti - náhlé onemocnění doložené lékařským potvrzením, živelná pohroma, úmrtí člena rodiny (rodiče, manžel(ka), dítě). Podmínkou je nastoupení na pobyt v náhradním termínu nejpozději do 1 roku od stornovaného termínu nástupu na pobyt. Nevztahuje se na velikonoční pobyty a pobyty od 20. prosince do 2. ledna.

V případě odstoupení klienta od smlouvy, ve které nebyl sjednán konkrétní termín pobytu, vzniká lázním nárok na odstupné ve výši 300 Kč/osoba.

Pokud klient z jakýchkoli důvodů nevyužije sjednané a zaplacené služby (předčasně ukončí pobyt, nevyčerpá některou ze zaplacených služeb z důvodu momentálního zdravotního stavu, zjištěných kontraindikací apod.) nemá nárok na poskytnutí finanční náhrady.


VIII. Závěrečná ustanovení

Všeobecné podmínky nabývají platnosti účinnosti dnem 1.11.2016 a ruší všechny předchozí platné podmínky.

Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto podmínek zůstávají v platnosti a řídí se podmínkami platnými v době jejich vzniku.

Lázně mají právo jednostranným úkonem měnit a doplňovat tyto podmínky zveřejněním na webových stránkách lázní www.LazneLuhacovice.cz.

Smluvní vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky, s příslušností soudů ČR.

Veškeré smluvní vztahy, které nejsou upravené ve smlouvě a v těchto podmínkách, se řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele a subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, Praha 2, 120 00, e-mail: adr@coi.cz, www.coi.cz.

Úvodní strana | Mapa webu | Kontakt
Lázně Luhačovice, a.s., Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, ČR, telefon: +420 577 682 111, e-mail: info@lazneluhacovice.cz, www.lazneluhacovice.cz
Věrnostní programy Člen svazu léčebných lázní Člen AHR ČR Zápatí stránky