Člen největší lázeňské skupiny v České republice
Lázně Luhačovice, akciová společnostLogo Lázně Luhačovice

Přírodní léčivé prameny v Luhačovicích

Minerální prameny jako přírodní léčivé zdroje využívali lidé odpradávna k léčení nemocí a k posílení zdraví. Společnost Lázně Luhačovice, a.s. spravuje 10 hydrogenuhličitano-chlorido-sodných-jodových minerálních pramenů, které vyvěrají na území Luhačovic. Jejich teplota se pohybuje mezi 10 a 14°C.

Luhačovické minerální vody jsou považovány za jedny z nejúčinnějších v Evropě. Mají vysoký obsah minerálních látek a vynikající proplynění volným oxidem uhličitým.

Využívají se k pitné kúře, inhalačním procedurám a k minerálním koupelím.

Nejznámějšími léčivými prameny jsou Vincentka, Aloiska, Ottovka a Pramen Dr. Šťastného, které jsou volně přístupné veřejnosti. V září 2013 byl slavnostně zpřístupněn pramen Nový Jubilejní.

Vincentka je základním inhalačním médiem ve většině inhalatorií v České republice. Její účinek přímo z pramene je ovšem nenahraditelný.
Vincentka

Je nejznámějším luhačovickým pramenem. Vyvěrá na lázeňském náměstí a je jímána v hloubce 50,2 m. Byla známa odnepaměti a původně nesla název "Hlavní pramen". Koncem 18. století byl pramen obezděn a zastřešen, později se nad ním vybudoval pavilon ve tvaru kaple. Stěny kaple zdobily malby a zlatý nápis "Nemocnému k útěše, zdravému k potěše". Pramen byl pojmenován podle majitele zdejšího panství, hraběte Vincence Serényiho, který se zasloužil o rozkvět lázní. V roce 1947 se budovala nová kolonáda a v rámci její výstavby byl pramen umístěn do současné haly. Zde je sveden k výdejnímu pultu, odkud lze minerální vodu nabírat jak studenou, tak ohřívanou. Vincentka se používá k pitné léčbě a k léčebným inhalacím. Vydatnost pramene činí 14 l/min.

Vincentka - přírodní, velmi silně mineralizovaná uhličitá, jodová minerální voda hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem barya, bromidů, bromidů, lithia, fluoridů a kyseliny borité, studená, hypotonická.
Aloiska

Patří k nejstarším luhačovickým minerálním pramenům a byla známá již před rokem 1770. Vyvěrá v parku nad Bílou čtvrtí na jihozápadním úpatí Velké Kamenné, asi o 30 metrů výše než ostatní prameny. K pitné léčbě se začala používat až ve dvacátých letech 19. století. Nesla názvy "Lesní pramen", "Pramen v hoře" nebo také "Luisin pramen". Nejdříve měla formu studánky a později kamenné jímky, nad níž byl vybudován dřevěný pavilon. Větší zásah do jímání byl proveden v roce 1904 a v letech 1929 - 1930. V tomto období začala vydatnost pramene klesat. Starý pramen se zrušil, znovu zachytil ve studni o hloubce 14,4 m a přejmenoval na Aloisku. Současná podoba pavilonu pramene pochází z roku 1963.

Pramen Aloiska se využívá k pitné léčbě při onemocnění zažívacích orgánů a k inhalacím. Průměrná vydatnost pramene jsou jen 3 l/min.

Aloiska - přírodní, velmi silně mineralizovaná uhličitá a jodová minerální voda hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem kyseliny borité, lithia, barya, bromidů, studená, hypotonická.
Ottovka

Je třetím nejznámějším pramenem. Původně vytékala ze strže zvané "V Zelnici". Ta se nacházela na pravém břehu Horní Olšavy na úpatí Malé Kamenné. V roce 1905 byl pramen, který původně vytékal z pukliny v pískovci, zachycen v kamenném sklípku. K dalším úpravám došlo v letech 1929 - 1939, kdy se nad pramenem postavila klenutá jeskyně uzavřená mřížovou branou. V té době se nedaleko jejího skutečného výtoku zbudoval kruhový pavilon a malá výtoková kašna, kudy voda vytéká nepřetržitě po celý rok. Své jméno dostal pramen podle dalšího člena rodu Serényiů, hraběte Otty.

Minerální voda pramene Ottovka se používá k pitné kúře. Vydatnost pramene je pouze 3 l/min.

Ottovka - přírodní, velmi silně mineralizovaná uhličitá voda hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem kyseliny borité, lithia, bromidů, studená, hypotonická.
Pramen MUDr. Františka Šťastného

Nejzajímavější z luhačovických pramenů vyvěrá na severozápadním úpatí Velké Kamenné severozápadně od Lázeňského divadla. Byl objeven začátkem 20. století během kopání studny Janovky, v jejímž dnu se prováděl zkušební vrt. V hloubce 39 metrů došlo k erupci proplyněné minerální vody, která začala stříkat do výše 20 metrů. Pramen se stal evropskou senzací a získal jméno Gejzír. Brzy se ukázalo, že pramen způsobuje snižování vydatnosti okolních pramenů. Byl proto zregulován, spoután a znovu vystrojen, tentokrát pod názvem Pramen MUDr. Františka Šťastného. František Šťastný byl luhačovický rodák umučený nacisty za to, že v době druhé světové války pečoval o raněné partyzány.

Pramen je volně přístupný veřejnosti. Výtok pramene je regulován na 5 l/min.

Dr. Šťastný - přírodní, velmi silně mineralizovaná, jodová, uhličitá, minerální voda hydrogenuhličitano- chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem lithia, stroncia, barya, bromidů, fluoridů a kyseliny borité, studená, hypertonická.
Pramen Nový jubilejní

Pramen Nový jubilejní byl navrtán v roce 1988. Jeho vydatnost je 60 litrů za minutu a nachází se mezi Společenským domem a vilou Alpská růže. Přírodní léčivý zdroj vyvěrá v hloubce 50,5 m a je využíván hosty akciové společnosti Lázně Luhačovice k přírodním minerálním koupelím a inhalacím.

V září 2013 byl pramen Nový Jubilejní slavnostně zpřístupněn veřejnosti.

Nově vzniklý pavilon má tvar kruhu a je obklopen stále zelenými rododendrony. Tím vzniklo uzavřené intimní zákoutí otevřené pohledům na okolní stavby. Uprostřed kruhu se nachází samotný vodní prvek, pítko, jehož tvar připomíná krystal soli. Ta je ve zdejších minerálních pramenech bohatě obsažena a podle legendy o solných sloupech ukrytých v zemi symbolicky vystupuje nad zem. Tvar krystalu ladí se strohou funkcionalistickou architekturou přilehlého Společenského domu. Horní část kvádru tvoří skleněná nádoba, pod níž se voda rozstřikuje a vnáší do celé kompozice pohyb. Minerální vodu je možné nabírat u čtyř okrasných kohoutků s nevšedním technickým řešením. Kohoutky ovládá fotobuňka, která reaguje na pohyb návštěvníka již při vstupu do prostoru a ne až u vlastního pramene. Strany kvádru nesou květinové motivy, které vycházejí z původního názvu "Luční pramen". Zobrazenými motivy jsou květy bedrníku, které se staly základním motivem a inspirací Jurkovičovy architektury. Celý prostor dotváří výrazná atypická čtrnáctimetrová lavice s opěradlem vyrobená ze speciálního dřeva severského smrku. Dřevěná lavice symbolicky propojuje pavilon s vilou Alpská růže, která je nejcharakterističtější budovou alpského stylu z druhé poloviny 19. století.

Dřevěnou lavici navrhli manželé Vránovi. Krystal je dílem sochaře Ondřeje Olivy, syna známého sochaře Otmara Olivy. Veškeré náklady na vybudování pavilonu hradila ze svých prostředků společnost Lázně Luhačovice, a.s.

Nový Jubilejní - přírodní, velmi silně mineralizovaná uhličitá, jodová minerální voda, hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem bromidů, lithia, barya, fluoridů a kyseliny borité, hypotonická.

Analýza přírodních léčivých zdrojů

(1) celkový odparek při 180°C, (2) nepřímé stanovení organických látek
Rok zpracování: 2015. Analýza: RLPLZ Karlovy Vary
Ukazatel Chemická značka Vincentka Aloiska Ottovka Dr. Šťastný Nový jubilejní
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
Rozpuštěné látky (1) Dissolved/180 7000 7630 6720 9200 6400
Hydrogenuhličitany HCO3- 4820 4970 4320 6170 4120
Sodík Na 2280 2760 2200 3310 2100
Chloridy Cl- 1480 1950 1710 2340 1480
Jodidy I- 6,47 7,38 6,7 9,0 6,38
Vápník Ca2+ 261 192 335 261 179
Hořčík Mg2+ 16,3 36,9 53,1 13,5 12,4
Dusičnany NO3- 0,9 <1,0 <0,5 <1,0 0,7
Sírany SO42- 1,4 83,6 17,7 0,8 1,6
Amonné ionty NH4+ 9,76 11,1 7,67 14,0 10,4
Reakce vody pH 6,45 6,62 6,62 6,8 6,26
CHSK(Mn)(2)   2,4 2,6 2,3 2,8 3,1
Železo Fe 4,52 5,6 7,1 3,9 9,73
Měď Cu 0,002 <0,003 <0,003 0,079 0,009
Dusitany NO2- <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01
Volný oxid uhličitý CO2 2940 2280 2410 2040 2520Minerální prameny využívané k balneologickým účelům

Nová Čítárna

Pramen byl zachycen v roce 1987 vedle Společenského domu ve skále v hloubce 50,6 metrů. V době provedení vrtu měl udivující vydatnost 120 l/min. S ohledem na možný vliv na ostatní prameny byla jeho vydatnost omezena na 90 l/min.

Minerální voda se čerpá do vodojemu, odkud se odvádí a dále využívá k inhalačním a koupelových procedurám.

Nová Janovka

Byl získán v roce 1987 vrtem do hloubky 30,5 metru severovýchodně od budovy Inhalatoria. V té době byl ideálním řešením nedostatku minerální vody pro přírodní uhličité koupele. Jeho vydatnost byla vysoká. Činila a dosud stále činí 60 l/min. Minerální voda pramene Nová Janovka tvoří jednu ze čtyř součástí inhalační a koupelové směsi.

Elektra

Je nejkoncentrovanějším luhačovickým pramenem. Dříve vytékala v původním řečišti Horní Olšavy v místě tehdejší elektrárny. Nyní se nachází pod kulturním domem Elektra. V letech 1908 - 1910 se zde vykopala a vyzdila studna, o 20 let později byl v jejím dně proveden vrt do hloubky 81 m. V letech 1941 - 1966 bylo možné odebírat minerální vodu přímo z pramene. Pro vysoký obsah nerostů se zdroje používalo k výrobě zřídelní soli, která sloužila k přípravě domácích inhalací. Nyní je pramen pro veřejnost uzavřen. Jeho minerální voda se používá k inhalačním a koupelovým procedurám v lázeňském hotelu Morava a tvoří směs používanou při koupelových procedurách také v Alexandria**** Spa & Wellness hotelu. Maximální vydatnost pramene činí 30 l/min.

Zbylé dva prameny ve správě akciové společnosti Lázně Luhačovice nesou jména Jubilejní a Vladimír. Český inspektorát lázní je v roce 2015 označil za pozorované a záložní zdroje. V současné době nejsou používány k žádné léčbě.

Úvodní strana | Mapa webu | Kontakt
Lázně Luhačovice, a.s., Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, ČR, telefon: +420 577 682 111, e-mail: info@lazneluhacovice.cz, www.lazneluhacovice.cz
Věrnostní programy Člen svazu léčebných lázní Člen AHR ČR Zápatí stránky