Člen největší lázeňské skupiny v České republice
Lázně Luhačovice, akciová společnostLogo Lázně Luhačovice

Návrh na lázeňskou péči - Manuál pro vyplnění elektronického formuláře

Prostřednictvím našeho elektronického formuláře můžete jednoduše vyplnit Návrh na lázeňskou péči a vytisknout jej na svém PC v rozsahu dílů předtištěného formuláře.

V elektronickém formuláři vyplníte do příslušných kolonek předepsané údaje.

U některých kolonek můžete také přímo použít nápovědu označenou otazníkem (?)

Do kolonky Lékařská zpráva můžete tuto přímo vepsat podle osnovy (nápovědu najdete pod symbolem ?) nebo ji do kolonky můžete vložit z jiného dokumentu např. podle následujícího postupu:
 1. přepnete se do souboru s lékařskou zprávou, ve kterém si myší vyznačíte vybranou část textu
 2. poté zmáčknete současně tlačítka Ctrl+C
 3. přepnete se do elektronického formuláře návrhu (klikněte myší do kolonky "lékařská zpráva")
 4. zmáčknete současně tlačítka Ctrl+V
Po vyplnění všech předepsaných údajů kliknete na tlačítko Zobrazit pro tisk. Tímto dojde k vytvoření Návrhu na lázeňskou péči pro kontrolu údajů a možnost vytištění.

Objeví se okno s možností volby Otevřít nebo Uložit.

Zvolíte Otevřít.

U některých prohlížečů může toto okno obsahovat informaci o nebezpečí stahování. Ujišťujeme Vás, že stahování tohoto souboru je bezpečné a zdroji můžete důvěřovat.

Pokud jsou údaje ve vyplněném návrhu v pořádku, zadáte tisk (Soubor + Tisknout nebo stisknutím Ctrl+P).

V případě, že v kontrole před tiskem ve formátu pdf narazíte na chybně vyplněný údaj, zavřete zobrazený soubor Adobe Reader, tím se vrátíte zpět do elektronického formuláře k vyplnění, ve kterém opravíte chybně zapsaný údaj a znovu kliknete na tlačítko Zobrazit pro tisk.

Po vytištění si můžete elektronický návrh také uložit k evidenci v elektronické podobě (v okně zvolíte Uložit).

Díly návrhu se vytisknou všechny najednou na 5 formátech A4 následovně:
 • díly návrhu 1 a 2 na jednom formátu A4 (nutno odstřihnout)
 • díly návrhu 3, 4, 5 a díl 6 poučení pacienta (samostatně)

díl 1 předvolání pacientovi formát A5
díl 2 potvrzená objednávka lázním formát A5
díl 3 lázeňskému ošetřujícímu lékaři k dokumentaci formát A4
díl 4 pojišťovně a reviznímu lékaři k dokumentaci formát A4
díl 5 registrujícímu praktickému lékaři nebo ošetřujícímu lékaři při hospitalizaci formát A4
díl 6 poučení pacienta formát A4


Řádně vyplněný návrh navrhující lékař potvrdí svým podpisem, jmenovkou a čitelným otiskem razítka zdravotnického zařízení na každém dílu návrhu (tj. dílu 1 - 5) zvlášť. Bez těchto náležitostí, jakož i data vystavení (důležitý údaj pro plynutí stanovených lhůt) pojišťovna návrh nepřevezme.

Pacient podepíše díly návrhu 3,4, 5 a převezme díl 6 návrhu - poučení pacienta. Pacient musí být celou dobu lázeňského pobytu vybaven léčivými přípravky, které pravidelně užívá (viz díl 6 návrhu "poučení pacienta").


Specifikace údajů pro vyplnění elektronického formuláře

podle Metodiky VZP ČR pro pořizování a předávání dokladů (verze 6.2, doplněk č. 3., duben 2008)

Kód pojišťovny - doplní se kód ZP pacienta

IČP a Odbornost navrhujícího lékaře

Ev. č. - evidenční číslo si doplňují podle svých potřeb příslušní lékaři a odborní pracovníci, kteří s příslušnými díly dále pracují.

Číslo vysílající OP ZP - číslo vysílajícího pracoviště ZP, které schvaluje poskytnutí lázeňské péče.

Pacient - uvede se:
 • příjmení a jméno
 • číslo pojištěnce (tj. číslo uvedené na průkazu pojištěnce)
 • název a sídlo zaměstnavatele, resp. osoby samostatně výdělečně činné, nebo sídlo školy a třída, kterou pacient navštěvuje
 • úplná a přesná adresa bydliště včetně PSČ a telefonu (důležité údaje pro lázně i pojišťovnu)
Zák. zástupce - je-li pacientem nezletilé dítě nebo jiná osoba nezpůsobilá k právním úkonům, uvedou se všechny předtištěné údaje o zákonném zástupci takového pacienta.

Diagnóza pro lázeňskou léčbu (slovy) - zdravotní stav pacienta je třeba popsat slovy, nestačí pouhý kód Dg., neboť tyto informace slouží k lepší orientaci revizního lékaře, pracovníka pojišťovny i LZ.

Indikace - uvede se číselný kód podle indikačního seznamu.

Délka léčebného pobytu - údaj o délce léčebného pobytu u dospělých pacientů podle Indikačního seznamu, u dětí a dorostu se délka léčebného pobytu řídí zdravotním stavem a rozhoduje o ní vedoucí lékař lázeňské léčebny.

Dg. - kód Dg. nemoci podle MKN, pro kterou byl pacient léčen.

Komplexní - příspěvková lázeňská péče - zvolí se typ lázeňské péče.

I. II. D pořadí naléhavosti u komplexní lázeňské péče - zvolíte pořadí naléhavosti:

 • I. vyžaduje dodržet termín nástupu lázeňské péče do jednoho měsíce od data vystavení návrhu ošetřujícím lékařem. Datum nástupu a název LZ doplní po předchozím projednání s lázněmi přímo SZZ, ve kterém je pacient hospitalizován.Vystavený a takto doplněný návrh odešle SZZ na vysílající ÚP podle svého sídla v dostatečném časovém předstihu tak, aby pacient odjel do lázní vybaven nejen propouštěcí zprávou, ale i potvrzeným návrhem od pojišťovny. Do tohoto stupně naléhavosti patří také překlady z lůžka na lůžko, které mají v lázeňské péči zvláštní rytmus, známý z klinické praxe.
 • II. vyžaduje dodržet termín nástupu lázeňské péče nejpozději do tří měsíců od data vystavení návrhu.
 • D znamená, že se jedná o dětského pacienta nebo dorost do 18 let, kdy je nutné dodržet termín nástupu nejpozději do šesti měsíců od data vystavení návrhu. Věkovou hranicí pro nástup na lázeňskou péči se rozumí konec kalendářního roku, v němž dorostový pacient dovršil 18 let.
Průvodce pro pobyt u komplexní lázeňské péče - Průvodcem se rozumí osoba zletilá, způsobilá k právním úkonům. V případě navržení průvodce pro pobyt (pouze jedna osoba) označením ANO se dále vyznačí je-li to Muž nebo Žena

Doporučené místo pro lázeňskou léčbu - vyplňuje se na základě určení doporučujícího ošetřujícího lékaře a uvede se na lince 1, doplňkově i na lince 2. Přednastavený údaj "Lázně Luhačovice a.s." lze přepsat, a elektronický formulář tak použít pro návrh do jiných lázní.

Dne - uvede se datum vystavení návrhu (čímž se rozumí, kdy navrhující lékař návrh datoval), tím začíná plynout časové rozmezí platnosti návrhu. Od data vystavení návrhu je povinen navrhující lékař zajistit předání návrhu do 5 pracovních dnů na vysílající ÚP.

Potvrzení odborníka pro nemoci z povolání - v případě, že lázeňská péče je indikována pro nemoc z povolání a navrhující lékař není odborníkem pro nemoci z povolání, je navrhující lékař povinen zajistit potvrzení návrhu odborníkem ještě před datováním návrhu.

Lékařská zpráva (součást dílů 3, 4, 5 návrhu) - lékařskou zprávu lze nahradit propouštěcí zprávou lůžkového zařízení, pokud obsahuje všechny požadované údaje vztahující se k základní Dg. pro lázeňskou léčbu a není starší 3 měsíců. Jinak je nutné propouštěcí zprávu aktualizovat!

Pokud ošetřující lékař nezvolí formu doporučení zvláštní přílohou, uvede zde doporučení lázeňské péče včetně IČP, odbornosti, podpisu, razítka a data doporučení.


Osnova lékařské zprávy:

A: DŮLEŽITÁ ANAM. DATA (u dětí podrobně)
 • u dospělých prodělaná předchozí onemocnění, operace, úrazy, dosavadní způsob léčby (ambulantní, hospitalizační) a důležité údaje o předchozí lázeňské léčbě (Dg., měsíc a rok poslední lázeňské léčby).
 • u dětí zvlášť podrobně vč. genetické zátěže, zhodnocení psychosomatické zralosti, intelektuálních schopností, sociální adaptability, rodinného prostředí.
B: NO
 • nynější onemocnění, tj. současné potíže pacienta, pro které je lázeňská léčba navrhována, včetně nynější terapie.
C: OBJ. NÁLEZ A FUNKČNÍ STAV
 • fyzikální vyšetření včetně hmotnosti a výsledky všech odborných vyšetření ve smyslu Indikačního seznamu, tj. část A povinná vyšetření, u dětí vyplnit odbornou vložku, pokud je LZ vyžadována (není tiskopisem pojišťovny).
D: LABOR. A DALŠÍ POTŘ. VYŠETŘENÍ
 • vyšetření v rozsahu daném Indikačním seznamem pro jednotlivé indikační skupiny a zdravotním stavem pacienta.
E: DIAGNOSTICKÝ ZÁVĚR, VČ. VEDLEJŠÍ DIAGNÓZY
a) hlavní Dg., která je indikací k lázeňské léčbě
b) vedlejší Dg
vždy je nutné zhodnocení funkčního stavu.

F: LÉKAŘEM DOPORUČENÉ ZVL. POŽADAVKY NA LÁZ. LÉČBU
 • sebeobsluha, zvláštní obsluha, nutnost dietního stravování, kontraindikace některých procedur, postižení smyslových orgánů, pohybová omezení, u dětí a dorostu inkontinence.
G: ZDŮVODNĚNÍ PRŮVODCE PRO POBYT
 • Lékařská zpráva musí dále obsahovat důvody doporučení a očekávaný efekt lázeňské léčby.

IČP, odbornost, razítko a podpis lékaře doporučujícího lázeňskou léčbu se vyplňují tehdy, kdy doporučující lékař není současně navrhujícím lékařem.
Úvodní strana | Mapa webu | Kontakt
Lázně Luhačovice, a.s., Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, ČR, telefon: +420 577 682 111, e-mail: info@lazneluhacovice.cz, www.lazneluhacovice.cz
Věrnostní programy Člen svazu léčebných lázní Člen AHR ČR Zápatí stránky