Člen největší lázeňské skupiny v České republice
Lázně Luhačovice, akciová společnostLogo Lázně Luhačovice

Obnova zeleně v lázeňském parku Luhačovice

Akciová společnost Lázně Luhačovice připravovala projekt obnovy zeleně od roku 1992. Na konceptu spolupracovala s odborníky z tuzemska i zahraničí.

Cílem obnovy areálu je zlepšení kvality lázeňského prostředí. Stávající hodnoty parku přitom zůstávají zachovány. Jedná se o další z řady filantropických počinů, v jejichž rámci společnost Lázně Luhačovice, a.s. vynakládá značné úsilí a finanční prostředky na obecně prospěšný účel. Společenská odpovědnost není pro Lázně Luhačovice, a.s. jen prázdným heslem, ale dlouhodobou firemní filozofií.


Celé revitalizované území je součástí městské památkové zóny a je majetkem
společnosti Lázně Luhačovice, a.s.


images/architektura/hover/jurkovicuv-dum-1.jpg images/architektura/hover/dum-bedricha-smetany.jpg images/architektura/hover/jurkovicuv-dum-2.jpg images/architektura/hover/jurkovicuv-dum-3.jpg images/architektura/hover/jurkovicuv-dum-4.jpg images/architektura/hover/fontana.jpg images/architektura/hover/inhalatorium.jpg images/architektura/hover/spolecensky-dum.jpg images/architektura/hover/kolonada.jpg images/architektura/hover/vila-alpska-ruze.jpg images/architektura/hover/pramen-stastneho.jpg images/architektura/hover/inhalatorium-2.jpg images/architektura/hover/pramen-ottovka.jpg images/architektura/hover/vila-pod-lipami.jpg images/architektura/hover/stavnice.jpg

1. Alej Šťávnice

Alej podél říčky Šťávnice tvoří nově vysázené javory s kulovitou korunou. Tato krásná přírodní promenáda spojuje centrum města s Lázeňským náměstím a severními částmi přírodního parku.


2. Okolí pramene Dr. Šťastného

V jižní části lázeňského parku byly na trávnících kolem pramene dr. Šťastného vysázeny kvetoucí listnaté stromy a skupiny listnatých a jehličnatých keřů.


3. Rozárium

Svah vedle Inhalatoria zkrášluje rozárium keřových i poléhavých růží.


4. Přírodní kolonáda

Alej červenolistých buků navazuje na lázeňskou kolonádu. Propojuje promenádu od kapličky směrem k říčce Šťávnici.


5. Přírodní kolonáda

Alej červenolistých buků navazuje na lázeňskou kolonádu. Propojuje promenádu od kapličky směrem k říčce Šťávnici.


6. Kousek z alpské přírody

Na travnatých plochách kolem vily Alpská růže a Vily pod lipami rostou okrasné odrůdy ovocných stromů. Alpskou architekturu dokreslují vysazené vřesovištní rostliny, borovice limba a horský smrk. Okolí obou objektů je osázeno skupinami poléhavých tisů, kvetoucích rododendronů, kalin a keřových růží.


7. Ornamentální záhony

Rozsáhlý travnatý parter před Jurkovičovým domem patří ornamentálním záhonům. Barevné květinové vzory skvěle doplňují unikátní architektonický styl objektu.


8. Okolí pramene Nový Jubilejní

Pavilon u pramene Nový Jubilejní vznikl v září 2013. Má kruhový tvar a obklopují ho stále zelené rododendrony. Prostor dotváří čtrnáctimetrová dřevěná lavice, která spojuje pavilon s vilou Alpská růže. K její výrobě bylo použito speciální dřevo ze severského smrku.


9. Lázeňské náměstí

Prostoru před Společenským domem dominuje stříhaný habrový plot. Doplňují ho linie letničkových záhonů a skupiny sloupovitých dubů a topolů. Celá přírodní kompozice ladí s funkcionalistickou architekturou budovy.


10. Kvetoucí řeka

Na přemostěném úseku Lázeňského náměstí kvetou záhony růží a levandulí. Květiny symbolizují řeku, která vystupuje na povrch. Tekoucí vodu připomínají i pásy kvetoucích keřů a trvalek, které se rozlévají podél cest do okolních travnatých ploch.


11. Obvodový plášt

Výsadby kořenového patra smíšených a jehličnatých skupin.

images/architektura/hover/hotel-jestrabi.jpg

12. Okolí Bruselské fontány

Prostor kolem Bruselské fontány před hotelem Dům B. Smetany oživují vlnící se skupiny keřů. Na ně navazuje upravený trávník a dvojice sloupovitých dubů.


13. Přírodně krajinářský park

Severozápadní částí parku vede březová a modřínová alej. Parku vévodí výrazné barevné solitéry a skupiny stromů. Na travnatých svazích rostou okrasné kvetoucí keře.


14. Dětské hřiště

Okolí dětského hřiště patří kulovitým javorům. Na alej navazuje louka s překrásnými převislými buky.


15. Japonská zahrada

Japonská zahrada je unikátním místem nových druhů dřevin. Zahradu zkrášlují různé druhy keřových a stromkových javorů a kryptomérie. Ty pomáhají oddělit prostor od přilehlé rušné komunikace. Travnaté plochy lemují záhony bambusů a okrasných trav. Charakter japonské zahrady umocňují i okrasné stromy. Nejpozoruhodnějším z nich je prehistorická Gingko biloba. Na první pohled vypadá jako listnatý strom, ale patří mezi jehličnany.


16. Okolí Slunečních lázní

Před Slunečními lázněmi byly vysázeny tmavé tisy, kaliny a rododendrony. Prostor dotváří kvetoucí třešně. Příkrý svah u Centrálních lázní zpevňuje zeleň. Je lemována keřovými růžemi a vytváří tak reprezentativní přístup do objektu.Financování projektu

Projekt obecně prospěšné společnosti Lázeňská kolonáda Luhačovice "Revitalizace zeleně v lázeňském areálu Luhačovice" je spolufinancován v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) a Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Celkové výdaje projektu činí cca 27,8 mil. Kč, dotace ze SFŽP činí cca 3 mil. Kč, dotace z ERDF činí cca 17 mil. Kč. Celková výše dotace činí cca 20 mil. Kč. Zbývajících 7,8 mil. Kč poskytla Lázeňské kolonádě Luhačovice, o.p.s. akciová společnost Lázně Luhačovice.


Mimořádný rozsah prací

Jednalo se o výjimečný zásah, který ovlivní vzhled Luhačovic na několik dalších generací. Rozsah prací v lázeňském parku byl zcela mimořádný. Stovky dřevin musely ustoupit nové výsadbě. Bylo vykáceno celkem 283 vzrostlých stromů, 2 320 m² keřů a 962 m² nárostů. Káceny byly zejména stromy přestárlé a provozně nebezpečné, které ohrožovaly bezpečný pohyb návštěvníků po areálu. Některým stromům se prořezaly větve a odlehčily koruny. Keře a keřové skupiny prošly plošnou redukcí a těm, které zůstaly, byl proveden zmlazovací řez.

Výsadba nové zeleně početně výrazně převýšila množství pokácených stromů a odstraněných keřů. Celkem bylo vysazeno 476 stromů, 8 994 m2 keřů a 1 377 m² záhonů. Vysázené vzrostlé listnaté stromy měly obvod kmene min. 14 - 16 cm s výškou nasazení koruny 2 m. Stromy, které tvoří kostru kompozice, a stromy v aleji podél říčky Šťávnice se vysázely ve velikosti výpěstku s obvodem kmínku 20 - 25 cm a výškou nasazení koruny 2,5 m. K výsadbě se použily jen výpěstky stromů odpovídající 1. třídě jakosti.

Stromy pocházejí z obdobných klimatických oblastí, jako jsou Luhačovice, a byly vypěstované v jedné školce. Kulovité javory dodali špičkoví nizozemští pěstitelé. Většina nově vysazených stromů a keřů patří k velmi kvalitním dřevinám, které nejsou běžně vysazovány. Podobné lze nalézt například v zámeckých parcích nebo botanických zahradách.


Největší proměna v historii

Téměř dvacetihektarový lázeňský areál v Luhačovicích je vyhlášený řadou architektonicky ceněných staveb. Součástí komplexního řešení revitalizace areálu je i obnova zeleně a porostu, která je součástí širších záměrů města. Zcela novou a moderní podobu dostane ulice Dr. Veselého, která je nejfrekventovanější spojnicí města s lázeňským areálem.

Autorem návrhu nových výsadeb v lázeňském parku je Prof. Ivar Otruba CSc., přední znalec v oboru architektury a urbanismu uznávaný u nás i v zahraničí.

Základní myšlenka projektu revitalizace zeleně měla park zprůhlednit a vytvořit stromovou alej podél hlavních pěších promenád. Určující kompoziční prvek v území vytváří říčka Šťávnice. Nová výsadba podtrhla svébytnost a krásu lázeňského areálu.

Výsadba zeleně v lázeňském parku je rozdělena do několika dílčích částí (viz mapa). V ústředním prostoru areálu byly rozšířeny zelené plochy. Nová zeleň ladí s různorodou architekturou lázeňského středu.

Novými výsadbami keřového patra smíšených a jehličnatých skupin byl posílen obvodový plášť lázeňského parku podél státní silnice ll/492. Keře plní ochrannou, bezpečnostní a hygienickou funkci a snižují množství prašnosti, která do vnitřního lázeňského areálu prostupuje.

Úvodní strana | Mapa webu | Kontakt
Lázně Luhačovice, a.s., Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, ČR, telefon: +420 577 682 111, e-mail: info@lazneluhacovice.cz, www.lazneluhacovice.cz
Věrnostní programy Člen svazu léčebných lázní Člen AHR ČR Zápatí stránky