Člen největší lázeňské skupiny v České republice
Lázně Luhačovice, akciová společnostLogo Lázně Luhačovice

Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny

XXIV. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny
19. - 20.5.2017

Kongresový sál Městského domu kultury Elektra, Luhačovice


Přihláška k aktivní účastiUpozornění:

Níže uvedené formální a obsahové podmínky jsou platné již několik let a v rámci přechodného období dosud nebyly striktně uplatňovány. Při hodnocení abstrakt pro tento sjezd je jejich plnění vyžadováno bez dalších výjimek.


Základní pravidla přihlášení k aktivní účasti

 • K aktivní účasti se může přihlásit pouze jeden autor daného příspěvku. Případní spoluautoři se přihlašují k pasivní účasti. Jedná se pouze o organizační opatření v rámci dané akce - hlavní (prezentující) autor neplatí konferenční poplatek. V programu i sborníku abstraktů jsou uvedeni všichni autoři.
 • Přihlášky k aktivní účasti jinou než online formou nebudou akceptovány.
 • Nebudou přijímány žádné přihlášky k aktivní účasti po termínu a to ani po osobní domluvě.
 • Nebudou přijímány žádné přihlášky k aktivní účasti bez kompletního abstraktu, splňujícího níže uvedené formální a obsahové požadavky. Na přísliby pozdějšího zaslání abstraktu nebude brán zřetel.
 • Příspěvky nesplňující formální a obsahové požadavky budou vyřazeny bez předchozí výzvy k přepracování.
Konečný termín pro přihlášení k aktivní účasti a zaslání abstraktu: 5.2.2017

Primárním kritériem při sestavování programu je tematická příbuznost příspěvků. Dále je nutno brát v úvahu časové a prostorové faktory. Nelze tedy zaručit respektování žádostí autorů o zařazení jejich příspěvku na konkrétní den či sestavení bloku přednášek z jednoho pracoviště.

Kvalita zaslaných abstraktů bude posuzována recenzenty (vlastní obsah sdělení, formální náležitosti, gramatická a stylistická kvalita - viz níže). Na základě rozhodnutí recenzentů budou příspěvky zařazeny jako přednášky nebo přesunuty do posterů, případně zcela vyřazeny.

Vyrozumění autorů o zařazení příspěvku do programu bude zasláno do 15.3.2017 na kontaktní e-mailovou adresu, která bude uvedena v přihlášce.Pokyny k vyplnění online formuláře

 • Příspěvek napište ve formátu DOC nebo RTF a pak je okopírujte pomocí kombinace kláves Ctrl+C a vložte příslušného pole formuláře pomocí kombinace kláves Ctrl+V.
 • Při psaní dodržujte níže uvedené pokyny

Pokyny k psaní abstraktu

 • Autoři příspěvku odpovídají za odbornou i gramatickou správnost textu.

Formální požadavky:
 • V názvu příspěvku nepoužívejte zkratky, maximální délka názvu 250 znaků včetně mezer.
 • Maximální délka abstraktu (bez názvu příspěvku) 2500 znaků včetně mezer (delší příspěvky budou kráceny editorem bez ohledu na kontext).
 • Typ písma Times New Roman, velikost písma 12.
 • Řádkování 1, mezera mezi odstavci 0.
 • Neodsazujte první řádek odstavce, nevkládejte prázdný řádek mezi odstavce.
 • K ukončení odstavce používejte klávesu ENTER, nepoužívejte ručně zadaný konec řádku.
 • Do vlastního abstraktu již neuvádějte název ani jména autorů či jejich pracoviště.
 • Nestandardní zkratky vysvětlete při prvním použití

Obsahové požadavky

Při výběru přihlášených příspěvků bude posuzována kvalita přihlášených abstraktů. Důraz bude kladen na následující kritéria.


Konkrétnost, výstižnost, obsažnost
 • Abstrakt nemůže být vágní příslibem, že někdy v budoucnosti bude prostřednictvím přednášky či posteru "něco sděleno".
 • Abstrakt má být konkrétní, výstižný a přiměřeně obsažný při zachování stručnosti.
 • Vazby typu "přednáška se bude zabývat" či "budou sděleny výsledky" ap., znamenají víceméně jistou diskvalifikaci, protože takový abstrakt v podstatě ztrácí pro čtenáře smysl.
Strukturovanost
 • Abstrakt by měl ve stručnosti obsáhnout tyto základní části: úvod (včetně cíle), metodika, výsledky s komentářem, závěr.
 • Pokud jde o přehledový (souhrnný) příspěvek, pak by měl abstrakt ve svém úvodu obsahovat cíle, dále přehledovou část, a na konci jasně formulovaný a konkrétní souhrnný závěr, vyjadřující názory autora, resp. jeho přínos k dané problematice
Seznam literatury

Další informace k aktivní účasti


prim. MUDr. Jiří Hnátek - e-mail: hnatek@lazneluhacovice.cz

Konferenční poplatek

Hlavní (prezentující) autor neplatí konferenční poplatek.

Ubytování

 • Přihláška pouze pro hlavního (prezentujícího) autora příspěvku
 • Případní spoluautoři se přihlašují k pasivní účasti. Jedná se pouze o organizační opatření v rámci dané akce.

Platba

Pokyny k platbě vám budou zaslány po obdržení přihlášky.

Další informace k ubytování, stravování a platbám

Bc. Martina Krajíčková, tel.: 577 682 330, e-mail: krajickova@lazneluhacovice.cz


Přihlášení k aktivní účasti na sjezd SRFM:

(přihlášku odešlete prosím nejpozději do 5.2.2017)

Formulář:
PŘIHLÁŠENÍ PŘÍSPĚVKU:
Typ příspěvku:
Název příspěvku:
Název příspěvku malými písmeny.
Autor/autoři:
Příklad formy zadání textu: Novák, J., Čermáková, H., Horký, P.
Pracoviště autorů:
Příklad formy zadání textu: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK, Praha, Centrum laboratorních činností, SZÚ, Praha
Kontakt na 1. autora
(včetně titulů):
Kontaktní e-mail:
Vlastní text abstraktu:


UBYTOVÁNÍ pro hlavního (prezentujícího) autora příspěvku:
(případní spoluautoři se přihlašují k pasivní účasti)
Jméno a příjmení, titul:
Pracoviště:
Kontaktní adresa:
Telefon:
Termín ubytování: 18.5.2017
19.5.2017
Pokoj: jednolůžkový pokoj s příslušenstvím
dvoulůžkový pokoj s příslušenstvím
dvoulůžkový pokoj bez příslušenství
Žádám společné ubytování s (příjmení, jméno, bez titulů):
STRAVOVÁNÍ:
19.5.2017: oběd (již nelze objednat, kapacita je vyprodána)
společenský večer
20.5.2017: oběd (již nelze objednat, kapacita je vyprodána)
Ceny: oběd 150 Kč, společenský večer 300 Kč. Cena snídaně je zahrnuta v ceně ubytování.
 
JINÁ SDĚLENÍ:


Úvodní strana | Mapa webu | Kontakt
Lázně Luhačovice, a.s., Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, ČR, telefon: +420 577 682 111, e-mail: info@lazneluhacovice.cz, www.lazneluhacovice.cz
Věrnostní programy Člen svazu léčebných lázní Člen AHR ČR Zápatí stránky